วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

แบบประเมินการช่วยปฏิบัติงานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 6 ปี

             นักศึกษาปี 2 ที่ฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทำแบบประเมินฝึกงานออนไลน์ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 550 251 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ได้ CLICK

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปจำนวนนักศึกษาที่สมัครโครงการช่วยปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553

                     นักศึกษาเทียบชั้นปีที่ 2 ที่สมัครโครงการช่วยปฏิบัติงานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2553 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (14 มกราคม 2554) ทั้งนี้ คณะจะดำเนินการสำรวจแหล่งฝึก และจะประกาศให้นักศึกษาทราบในลำดับต่อไป โดยนักศึกษาที่สมัคร มีจำนวนทั้งสิ้น 173 คน ดังรหัสต่อไปนี้
คลิกเพื่อตรวจสอบรหัสนักศึกษา(สรุปจำนวนผู้สมัครทั้งหมด ณ วันที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 8.00 น.)

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

ปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการช่วยปฏิบัติงานวิชาชีพ

 ปิดรับสมัคร

      หมดเขตรับสมัครนักศึกษาโครงการช่วยปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553 ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจ ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาชีพจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบค่ะ

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

ดูงานเภสัชศาลา

คุณสมบัติ: นักศึกษาปี 2 ที่สอบผ่านรายวิชา 567 266 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
รายชื่อนักศึกษา

หากมีปัญหาไม่สามารถเข้าถึง link ได้แจ้งที่ practicesu@gmail.com แล้วเข้ามาตรวจสอบใหม่ในวันถัดไป

ดูงาน 2554

นักศึกษาปี 2 หลักสูตร 6 ปีที่ประสงค์เข้ารับการดูงานในระหว่างปิดภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2553 (มีนาคม - พฤษภาคม 2554) กรอกแบบแสดงความจำนง ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 เท่านั้น ส่งเกินกำหนดเวลาจะจัดให้ไปปีการศึกษาหน้า